Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Szkolenia

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U z 2018r. poz. 1265 i poz. 1149)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  ( Dz.U z 2011rr. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz.U z 2010r. nr.177, poz. 1193 z późn. zm.)

Koszty  szkoleń w odniesieniu do osób niepełnosprawnych  zarejestrowanych jako :

 • bezrobotne  są finansowane  ze środków Funduszu Pracy,
 • dla poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu  ze środków PFRON


Starosta inicjuje i organizuje  szkolenia dla bezrobotnych  osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, w celu zwiększenia ich  szans na uzyskanie zatrudnienie, podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku:

 

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem  propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 3. utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Inicjowanie szkoleń polega na:

 

 1. informowaniu o możliwościach korzystania ze szkoleń proponowanych przez Urząd Pracy oraz promowania tej formy,
 2. diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych  osób uprawnionych do szkolenia,
 3. sporządzaniu i upowszechnianiu plany szkoleń.

Organizacja szkoleń polega na:

 1. zawieraniu umów szkoleniowych  z wybranymi  instytucjami  szkoleniowymi,
 2. kierowaniu osób uprawnionych na szkolenia,
 3. monitorowaniu  przebiegu szkoleń,
 4. badaniu efektywności szkoleń.

Szkolenie osób niepełnosprawnych  może odbywać się w instytucjach szkolących  jak również w specjalistycznych ośrodkach  szkoleniowo - rehabilitacyjnych . Starosta dokonuje  wyboru instytucji szkolącej z zachowaniem obowiązujących procedur oraz mając na uwadze zasady konkurencyjności , równego traktowania i przejrzystości.


Starosta może skierować  osobę niepełnosprawną  na wskazane szkolenie , jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia , a jego koszt w danym roku nie przekroczy dziesięciokrotnego  przeciętnego wynagrodzenia.


Szkolenia finansowane przez Starostę z Funduszu Pracy i ze środków PFRON odbywają się w formie kursu realizowanego wg planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w  tygodniu, chyba że przepisy odrębne  przewidują niższy  wymiar szkolenia.


Szkolenie może trwać do 6 miesięcy , a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia  w danym zawodzie  nie dłużej niż 12 miesięcy: w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.


W uzasadnionych przypadkach  skierowanie na szkolenie może być poprzedzone  określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy  predyspozycji do wykonywania zawodu , które to osoby  uzyskają w wyniku szkolenia; szkolenie może być poprzedzone   skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane ze środków Funduszu Pracy lub PFRON.


Osoba niepełnosprawna składa oświadczenie o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z urzędu pracy w okresie 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie.


Osobie niepełnosprawnej  lub innej  osobie  niepełnosprawnej  poszukującej  pracy i niepozostającej  w zatrudnieniu skierowanej na szkolenie przysługuje stypendium finansowane  odpowiednio z Funduszu Pracy lub ze środków PFRON.


Wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku  pod warunkiem , że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia  wysokość stypendium  ustala się proporcjonalnie  z tym, że stypendium  nie może być niższe niż 20% zasiłku.


Osoba skierowana przez Starostę na szkolenie,  w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.


Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie , który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę  zarobkową lub działalność gospodarczą  przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia , od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.


Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie , w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności.


Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła  szkolenia z własnej winy, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia.


Osobom skierowanym na szkolenie przez Starostę , którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, a także osobom , którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęły zatrudnienie, inną pracę  zarobkową  lub działalność gospodarczą , przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków  w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem , wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoba ta została ubezpieczona. Instytucja szkoleniowa jest obowiązana ubezpieczyć te osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków.  


Aktualny  plan szkoleń dostępny jest na tablicy ogłoszeń III p. oraz na stronie internetowej Zapisy na poszczególne kursy prowadzą pośrednicy pracy – obsługa IIIp. Natomiast karty kandydata na indywidualne szkolenie należy pobrać w punkcie informacyjnym  IIIp. lub ze strony internetowej.


Obsługą osób niepełnosprawnych z zakresu szkoleń  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się m.in.:
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Marlena Czernecka Nr  tel. : 34 313 50 20  lub 313 43 79 wew. 135 III piętro, pokój nr 324

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-02 11:29:41)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-07-13 09:49:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/szkolenia/191