Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Dotacje dla osób niepełnosprawnych

 

Przyznawanie środków na  podjęcie działalności gospodarczej

 

 

Kto może ubiegać się o pomoc

 

Osoby niepełnosprawne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne  lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016r  poz. 2046 poz. 1948 z późn. zm.).

 

 

Wysokość pomocy

 

Jednorazowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej mogą być udzielane osobie niepełnosprawnej w kwocie nie większej niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia  następnego miesiąca  po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kwotę dotacji określa umowa  cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających.

 

 

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie środków winien spełnić następujące warunki:

 • być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • posiadać dokument potwierdzający orzeczenie o niepełnosprawności,
 • nie otrzymał środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej  albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających  złożenie  wniosku nie prowadził działalności gospodarczej ( w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej), działalności rolniczej ( w rozumieniu przepisów  o ubezpieczeniu społecznym  rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej), nie był członkiem spółdzielni socjalnej( w rozumieniu ustawy o spółdzielniach socjalnych),
 • nie był skazany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi     gospodarczemu, w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 

Procedura ubiegania się o środki

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie , z którego również pobiera druk  wniosku wraz z załącznikami do wypełnienia.

 

We wniosku wnioskodawca podaje:

 • rodzaj zamierzonej działalności,
 • posiadane kwalifikacje lub umiejętności związane z charakterem podejmowanej działalności,
 • rodzaj podjętych działań na rzecz działalności,
 • adres i tytuł prawny do lokalu w którym prowadzona będzie działalność ,kwotę niezbędną do rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym udział środków własnych,
 • numer konta bankowego, na które będą przekazane środki,
 • formę poręczenia zwrotu środków,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • charakterystykę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia, na którą mają być przeznaczone środki.

 

Całość złożonych dokumentów jest sprawdzana pod względem formalnym i rachunkowym.

 

W przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku PUP informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia  w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Termin, o którym mowa  wyżej, może zostać przedłużony na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne  przedsięwzięcia, na które maja być przeznaczone środki,
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowana działalność,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Przedstawienie danych w powyższym zakresie ma na celu dokonanie oceny prawdopodobieństwa prowadzenia zamierzonej działalności przez osobę niepełnosprawną przez okres 24 miesięcy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP pisemnie informuje o tym wnioskodawcę i wzywa  go do negocjacji warunków umowy, które powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku PUP podaje uzasadnienie.

 

 

W terminie 14 dni po zakończeniu negocjacji PUP zawiera umowę  z wnioskodawcą, w której wnioskodawca zobowiązuje się do :

 • przeznaczenia środków na cel określony w umowie,
 • prowadzenia działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub  korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie PUP,
 • umożliwienia wykonania przez PUP co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji umowy przez wnioskodawcę w czasie obowiązywania umowy,
 • informowania  PUP o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 • rozliczenia otrzymanych środków  w terminie określonym w umowie,
 • zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania PUP do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego warunku umowy,
 • zabezpieczenia zwrotu kwoty środków.

 

Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na:

 • udział w spółkach,
 • zakup pojazdów samochodowych i ich wyposażenia,
 • wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy,
 • zakup nieruchomości i ziemi,
 • spłatę zadłużeń,
 • wykup koncesji, licencji oraz zezwoleń,
 • działalność w zakresie handlu obnośnego, obwoźnego, akwizycji, auto handlu, transportu oraz w sektorach wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz .UE l 379 z 28.12.2006 str.5)

 

PUP przekaże środki  PFRON w terminie  14 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek wskazany w umowie, po przedstawieniu przez wnioskodawcę następujących dokumentów:

 • odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ( dot. spółdzielni socjalnej),
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia  lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
 • kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i  wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

 

Przyznane środki stanowią pomoc publiczną i przyznawane są jako pomoc de minimis.

 

Podstawa prawna:

 

Art.12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U z 2016r  poz. 2046 poz. 1948 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

(Dz.U nr 194, poz. 1403 z późn. zm.).

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-02 11:34:47)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2017-05-24 14:49:57)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek Wn-O dla osoby niepełnosprawnej 2017 2017-05-24 1.56MB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/dotacje-dla-osob-niepelnosprawnych/194