Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bon szkoleniowy
Statystyki graficzne

Bon szkoleniowy

 

Bon  szkoleniowy

 

 

 

Bon szkoleniowy zgodnie z  art.66k  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznany jest osobie bezrobotnej do 30 roku życia i  stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem tego szkolenia.

 • Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego  określa starosta.
 • O bon szkoleniowy może ubiegać się osoba bezrobotna,  dla której ustalono I lub II profil pomocy.
 • Osoba bezrobotna, która otrzymała  bon szkoleniowy, może wziąć udział w szkoleniu na podstawie wydanego  skierowania  przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie.
 • Szkolenie odbywa się na podstawie umowy trójstronnej sporządzonej pomiędzy starostą,  pracodawcą i instytucją szkoleniową.
 • Osobie uczestniczącej w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego  przysługuj w okresie odbywania szkolenia stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z art. 72 ust.1 pkt1 w/cyt ustawy.
 • W przypadku przerwania szkolenia z winy bezrobotnego, Starosta pozbawi go statusu bezrobotnego od dnia jego przerwania na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy.

 

Realizacja wybranego przez bezrobotnego szkolenia, odbywa się zgodnie z art.40 – 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy

 

 

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 

 

1.   Jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej,
2.   Niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na  konto wykonującego badanie,

3.   Przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

 •   40 zł        -  w przypadku szkolenia trwającego do           25 godzin,
 •   80 zł        -  w przypadku szkolenia trwającego od           26 do 80 godzin,
 • 110 zł        -  w przypadku szkolenia trwającego od           81 do 100 godzin,
 • 150 zł        -  w przypadku szkolenia trwającego od           101 do 150 godzin,
 • 200 zł        -  w przypadku szkolenia trwającego powyżej   150 godzin,

4.   Zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu  wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

 •    250 zł      - w przypadku szkolenia trwającego do           25 godzin,
 •    550 zł     - w przypadku szkolenia trwającego od            26 do 75 godzin,
 •    900 zł      - w przypadku szkolenia trwającego od           76 do 100 godzin,
 • 1 100 zł      - w przypadku szkolenia trwającego od           101 do 150 godzin,
 • 1 500 zł     - w przypadku szkolenia trwającego  powyżej   150 godzin,

Starosta finansuje w/w koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit. 

Bon przyznawany jest na pisemny wniosek osoby bezrobotnej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz.U. z 2018r poz. 1265 i poz. 1149)

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2015-02-04 18:36:19)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 14:17:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/bon-szkoleniowy/247