Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Statystyki graficzne

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

Kto może ubiegać się o pomoc

 

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:

 • prowadzi działalność w rozumieniu przepisów  ustawy o działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych przed dniem złożenia wniosku o refundację,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej  wg kryteriów określonych w przepisach Unii Europejskiej dot. Udzielania pomocy publicznej,
 • przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną lub poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu,
 • nie posiada zaległości w stosunku do PFRON,
 • nie zalega w opłacaniu w terminie  podatków i składek na FP,FFŚP,
 • nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu  przepisów Kodeksu Karnego,
 • złożył wniosek o przyznanie refundacji  kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w raz z wymaganymi załącznikami  do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej , a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one  co najmniej jednego pracownika.

 

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska pracy  wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”

 

Wysokość pomocy określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy)

 

Procedura ubiegania się o środki

Pracodawca  składa wniosek Wn-W wraz z załącznikami  w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie , z którego również pobiera druk  wniosku do wypełnienia.

 

Całość złożonych dokumentów jest sprawdzana pod względem formalnym i rachunkowym.

 

W przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku PUP informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia  w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Termin, o którym mowa  wyżej, może zostać przedłużony na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy.

 

Kompletny wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia . Przy rozpatrywaniu wniosku , bierze się pod uwagę:

 • potrzeby lokalnego rynku pracy,
 • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 • koszty wyposażenia stanowiska pracy,
 • wkład pracodawcy w wyposażeniu tworzonego stanowiska pracy,
 • wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP pisemnie informuje o tym pracodawcę i wzywa  go do negocjacji warunków umowy, które powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku PUP podaje uzasadnienie.

 

W terminie 14 dni po zakończeniu negocjacji PUP zawiera umowę  cywilno-prawną z pracodawcą, w której pracodawca  zobowiązuje się do:

 • poniesienia wskazanych w umowie kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie PUP,
 • umożliwienia wykonania przez PUP co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy,
 • informowania  PUP o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 • rozliczenia otrzymanych środków  w terminie określonym w umowie,
 • zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania PUP do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego warunku umowy,
 • zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym(awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach  lub  rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy- wydanej na wniosek starosty - o przystosowaniu stanowiska pracy  do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

 

Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym.

 

Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonywaną przez niego wyceną. Koszt oceny i wyceny finansuje pracodawca. Cenę nabycia i koszt wytworzenia objętego refundacja ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

W terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego kosztu, pracodawca przedstawia staroście kopię umowy o pracę zawartą z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów  podlegających refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia.

 

Po doręczeniu w/w dokumentów w terminie 7 dni PUP występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym  stanowisku.

 

PUP przekazuje refundację na wskazany  przez pracodawcę  rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia  przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.

 

     Przyznane środki stanowią pomoc publiczną i przyznawane są jako pomoc de minimis.

     Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z przyznaną pomocą  przez okres 10 lat.

 

     Podstawa prawna:

     Art.26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

     Niepełnosprawnych ( Dz.U z 2011r nr 127 poz. 721 z póź.zm)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( Dz..U z 2011r nr 62, poz.317.)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu  do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE  L  379 z 28.12.2006, str.5)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:14:12)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2015-04-20 10:37:28)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2014-08-12 1.51MB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/zwrot-kosztow-wyposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy-dla-osoby-niepelnosprawnej/125