Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie
Statystyki graficzne

Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie

 

W związku z wdrożeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie standardów usług rynku pracy, Urząd zaprzestaje wyznaczania terminów dla potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia. Osoby zarejestrowane w Urzędzie będą wzywane w celu przedstawienia im oferty pracy lub podjęcia wobec nich innych działań aktywizujących.

 

Nie zgłoszenie się na wezwanie, spowoduje utratę statusu bezrobotnego na okres 3 miesięcy.


UWAGA:
Zgodnie z 44 Kodeksu postępowania administracyjnego, wezwanie uważa się za skutecznie dostarczone jeżeli placówka pocztowa dwukrotnie pozostawi w skrzynce adresata awizo /zawiadomienie/ o wezwaniu. Dlatego nie odebranie wezwania z placówki pocztowej lub też odmowa odebrania wezwania, zgodnie z cytowanymi przepisami traktowana będzie jako nie zgłoszenie się na termin i skutkować będzie utratą statusu bezrobotnego na okres 3 miesięcy.

 

PRZYPOMINAMY

 

Osoby bezrobotne mają obowiązek zgłaszania się do urzędu w terminach wyznaczonych przez urząd (wezwania, terminy wizyt u doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, Lidera Klubu Pracy). Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie skutkuje utratą statusu bezrobotnego na okres 3 miesięcy /art. 33 ust 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy/ Osoba bezrobotna ma prawo poinformować Urząd o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w terminie do 7 dni od dnia wyznaczonego terminu na który się nie zgłosiła.

Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłosić, że pozostaje w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (wyjazd za granicę lub poza miejsce zamieszkania,) na okres krótszy niż 10 dni. Ustawa wymaga jednak, aby osoba bezrobotna bezzwłocznie zawiadomiła o tym fakcie urząd pracy /art. 75 ust 3 ustawy/. Dlatego, jeżeli osoba bezrobotna poinformuje pośrednika pracy o braku gotowości do podjęcia zatrudnienia w dniu zgłoszenia się na wezwanie i w sytuacji przedstawiania jej oferty pracy lub innych działań aktywizujących, traktowane to będzie jako odmowa przyjęcia oferty pracy, co skutkuje utratą statusu bezrobotnego na okres wskazany w ustawie.

Osoba bezrobotna winna zawiadomić o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia /na druku ZLA/ oraz dostarcza to zaświadczenie i potwierdza swoją gotowość do podjęcia zatrudnienia niezwłocznie /na następny dzień/ po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy.

Jeżeli osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy pomocy  określonej w Ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym. mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej  - zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Terminem początkowym, od którego neleży obliczać liczbę odmów, jest dzień wejścia w życie ustawy. Osoba bezrobotna ma obowiązek poinformowania w terminie 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej a także o innych okolicznościach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej lub prawa ustawowych świadczeń np. przyznanie świadczeń z ośrodka pomocy społecznej, ZUS-u, zmiana miejsca zamieszkania i inne

Osoba bezrobotna zobowiązana jest do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do ustawowych świadczeń:

  • W każdym miesiącu – w przypadku osób z prawem do zasiłku
  • W terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów – w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-29 18:24:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/zgloszenie-osob-bezrobotnych-w-urzedzie/169