Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zasady realizacji programów rynku pracy
Statystyki graficzne

Zasady realizacji programów rynku pracy

 

Zasady realizacji programów rynku pracy

 

 

W 2015 roku  aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie będzie nastawiona  na osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez bezrobotnego.

Niniejsze zasady oraz planowane liczby osób , a także tworzonych miejsc pracy obejmowanych wsparciem mogą podlegać aktualizacji w związku m.in. z uruchomieniem dodatkowych programów/projektów.

Poniżej określamy  założenia podziału limitu przyznanego na aktywne formy w ramach algorytmu na 2015r.

 

Formy wsparcia dla osób  bezrobotnych

 

I.   Bony dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

 • Bon stażowy             -  planowane przyznanie 15 bonów ;.
 • Bon zatrudnieniowy    -  planowane przyznanie 2 bonów;
 • Bon szkoleniowy        -  planowane przyznanie 20 bonów;
 • Bon na zasiedlenie     - planowane przyznanie 5 bonów . Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie mogą składać osoby zarejestrowane jako bezrobotne w  PUP w Myszkowie  przez okres  minimum 2 miesiące;

Przyznawanie bonów odbywać się będzie w trybie ciągłym,  do wyczerpania przyznanego na te formy limitu.

 

Bony będą wydawane przez doradców klienta tym  bezrobotnym,  dla których został ustalony I lub II profil pomocy oraz w oparciu o  ustaleniu  zawarte  Indywidualnym  Planie  Działania,

 

II. Szkolenia

 

Powiatowy Urząd Pracy będzie organizował kursy grupowe i szkolenia indywidualne.

Na szkolenia grupowe mogą być kierowani wszyscy bezrobotni wymagający wsparcia, którzy:

 • spełniają wymagania kwalifikacyjne,
 • mają ustalony profil pomocy I lub II
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta

z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy . W przypadku, gdy liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu  na szkolenie decydować będą następujące kryteria dodatkowe:

 • data wpływu zgłoszenia na szkolenie,
 • okres pozostawania bez pracy (ostatnia rejestracja),
 • niekorzystanie wcześniej ze szkolenia finansowanego przez PUP
 • deklaracja zatrudnieniowa pracodawców

W  2015 r. szkolenia indywidualne realizowane będą w ramach umów trójstronnych.  Na szkolenia indywidualne, finansowane ze środków Funduszu Pracy kierowani będą wszyscy bezrobotni wymagający wsparcia, którzy:

 • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
 • mają ustalony profil pomocy I lub II
 • są objęci indywidualnym planem działania,
 • posiadają gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu.

Uwaga !

 1. Osoba uprawniona może skorzystać ze szkolenia tylko raz w roku.
 2. Wyklucza się:
 • kursy z języków obcych,
 • kursy prawa jazdy wszystkich kategorii

 

Przewiduje się przeszkolenie około   60 osób bezrobotnych.

 

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szkoleniach odbywać się będzie w trybie ciągłym do wyczerpania przyznanego na te formy limitu.

 

III.  Środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku bieżącym będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją, stanowiącą załącznik do powołanego regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.


Wnioski mogą składać osoby, wobec których ustalono I  lub II profil pomocy oraz w oparciu o  ustaleniu  zawarte Indywidualnym  Planie  Działania.

 

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej  odbywać się będzie w trybie ciągłym,  do wyczerpania przyznanego na tą formę  limitu.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości nie większej niż 21 000 zł.
Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać około  10 osób bezrobotnych.

 

Formy wsparcia pracodawców

 

IV. Organizacja staży

Organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy.
Na staże kierowani będą wszyscy bezrobotni wymagający wsparcia, spełniający kryteria określone przez pracodawcę,  dla  których został ustalony II profil pomocy oraz w oparciu  o  ustalenia  zawarte  w Indywidualnym  Planie  Działania .

Staże będą organizowane wyłącznie u pracodawców gwarantujących zatrudnienie po okresie odbywania stażu  na okres minimum 3 miesięcy.

Powiatowy Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków pracodawców  o organizację stażu dla bezrobotnego w ramach przyznanych środków  z Funduszu Pracy w szczególności  dla  osób bezrobotnych  powyżej 30 roku życia w tym długotrwale bezrobotnych , a także  niepełnosprawnych  i  bezrobotnych powyżej 50 roku życia w trybie ciągłym do wyczerpania limitu. Na tą   formę  wsparcia planuje się skierować  ok. 80 osób bezrobotnych.

Ponadto w przypadku pozyskania przez Urząd  dodatkowych środków na tą formę aktywną,  przy  naborze wniosków pracodawców związany z kierowaniem na staż osób,  a w ramach poszczególnych konkursów,  mogą być ogłaszane dodatkowe kryteria, w tym związane z charakterystyką osób kierowanych na staż (np. grupa wiekowa – preferowana lub wyłącznie dopuszczona w ramach danego konkursu).


V. Prace interwencyjne

 

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca lub  jednoosobowy podmiot gospodarczy.
Ilość umów na organizację prac  interwencyjnych uzależniona jest  do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków przeznaczonych na ich finansowanie.
Wnioski przyjmowane będą w  naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków.
Przed wydaniem skierowania do pracy,  bezrobotni  spełniający kryteria określone przez pracodawcę, uzyskują opinię  doradcy klienta pod kątem celowości zatrudnienia orazw oparciu o  ustalenia  zawarte  Indywidualnym  Planie  Działania.
Ponadto muszą posiadać  ustalony II profil pomocy .

 

Okres refundacji w bieżącym roku będzie wynosił 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia.
W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie około 70 osób bezrobotnych.
Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

VI. Roboty publiczne

 

Organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką w zakresie ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia, pomocy społecznej, spółek wodnych i ich związków.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Przed wydaniem skierowania do pracy,  bezrobotni  spełniający kryteria określone przez pracodawcę, uzyskują opinię  doradcy klienta pod kątem celowości zatrudnienia orazw oparciu o  ustalenia  zawarte  Indywidualnym  Planie  Działania. Jednocześnie bezrobotni muszą mieć ustalony  II profil pomocy .
Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

VII. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Wniosek o refundacje może złożyć przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres  co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis.
W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku przedsiębiorca nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.
Podstawą ubiegania się o wsparcie jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

PUP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków np. dotyczących grupy docelowej (osób bezrobotnych, którzy będą kierowani na refundowane stanowiska pracy) w poszczególnych naborach wniosków. Informacje na ten temat publikowane będą na stronie internetowej PUP.
Na stanowiska pracy tworzone w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia ze środków Funduszu Pracy, kierowani będą wszyscy  bezrobotni spełniające kryteria określone przez pracodawcę, po uprzedniej weryfikacji przez doradcę pod kątem celowości i zasadności ich zatrudnienia z uwzględnieniem ustalonego II profilu pomocy.
Na tworzone stanowiska pracy w ramach refundacji nie będą kierowane osoby, które:
•    były zatrudnione u pracodawcy w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację

      z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
•    są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;
•    zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.
Refundacją nie mogą być objęte stanowiska pracy, które zostały zlikwidowane u pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości nie większej niż 21 000 zł.
Planuje się wyposażenie stanowisk pracy dla  około 10 osób bezrobotnych.VIII. Przygotowanie zawodowe dorosłych – przyuczenie do pracy

 

Organizatorem przygotowania zawodowego  może być pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą
Ilość umów na organizację przygotowania zawodowego  uzależniona jest  do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków przeznaczonych na ich finansowanie.
Wnioski przyjmowane będą w  naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków.
Przed wydaniem skierowania do pracy,  bezrobotni  spełniający kryteria określone przez pracodawcę, uzyskują opinię  doradcy klienta pod kątem celowości zatrudnienia orazw oparciu o  ustalenia  zawarte  Indywidualnym  Planie  Działania.
Ponadto muszą posiadać  ustalony  II profil pomocy .

W ramach przygotowania zawodowego dorosłych  planuje się skierowanie około 10 osób bezrobotnych.


IX. Refundacja składek ZUS dla osoby bezrobotnej do 30  roku życia  przez okres 12 miesięcy do wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia (w związku z zatrudnieniem skierowanej) - planowane dofinansowanie 5 miejsc pracy

Przyjmowanie wniosków pracodawców dotyczących ww. form wsparcia odbywać się będzie w trybie ciągłym.

 

X. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – wsparcie dla pracowników i pracodawców powyżej 45  roku  życia


O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.
Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Planuje się sfinansowanie kosztów kształcenia  dla  30 pracowników lub pracodawców.  

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2015-02-04 17:02:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/zasady-realizacji-programow-rynku-pracy/240