Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne

Utrata statusu bezrobotnego

Status osoby bezrobotnej utraci osoba, jeżeli:

 • podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo rozpoczniesz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (liczy się data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, określona we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a nie data dokonania wpisu do ewidencji);
 • otrzymuje z Funduszu Pracy lub PFRON-u środki lub pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • rozpocznie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisze kontrakt socjalny;
 • odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy;
 • nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 • będzie pozostawała niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (wliczana jest także każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosząca mniej niż 30 dni kalendarzowych);
 • nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 • nie przedstawi zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny (druk ZUS-L4);
 • nie przedstawi zaświadczenia o odbywaniu leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • z własnej winy przerwie staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy;
 • z własnej winy przerwie program przygotowania zawodowego dorosłych i nie przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 • sama złoży wniosek o wykreślenie z ewidencji powiatowego urzędu pracy;
 • będzie przebywała za granicą lub będzie w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia dłużej niż 10 dni łącznie w jednym roku kalendarzowym,
 • nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy.

Od którego momentu i na jak długo można utracić status osoby bezrobotnej?

 

Status osoby bezrobotnej utraci osoba od następnego dnia po:

 • otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • rozpoczęciu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisaniu kontraktu socjalnego;
 • dniu skierowania na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne, których nie podejmiesz.

Jeśli odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, utracisz status bezrobotnego od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Jeśli z własnej winy przerwie szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie, utraci status bezrobotnego od dnia przerwania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania formy pomocy,
 • 180 dni w przypadku drugiego przerwania formy pomocy,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania formy pomocy.

Jeśli po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, utraci status bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia formy pomocy,
 • 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia formy pomocy,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia formy pomocy.

Jeśli nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, utraci status bezrobotnego od dnia niestawiennictwa na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
 • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

Jeśli z własnej winy przerwie przygotowanie zawodowe dorosłych albo nie przystąpi do egzaminu, utraci status osoby bezrobotnej na okres 6 miesięcy.

Jeżeli pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (wliczana jest także każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosząca mniej niż 30 dni kalendarzowych), statusu osoby bezrobotnej zostanie pozbawiona  z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

 

Jak ponownie można uzyskać status osoby bezrobotnej?

 

Status osoby bezrobotnej będzie można ponownie uzyskać po upływie wskazanego wyżej okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych warunków.

 

Dodatkowe informacje

 

Osoba nie zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej, będąc w ciąży  z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku, gdy sama złoży wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnej.

Starosta nie może również pozbawić statusu osoby bezrobotnej:

 • kobiety po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie,
 • ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

 • bezrobotnego po przysposobieniu dziecka.

z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

Osoba nie zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego, jeżeli uzyska wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w urzędzie pracy, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do kolejnego dnia po otrzymaniu środków.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-01-23 12:29:37)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44