Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Statystyki graficzne

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

W miarę istniejących możliwości, służby zatrudnienia Urzędu Pracy Myszków deklarują chęć organizacji indywidualnych i grupowych szkoleń dla wyselekcjonowanych kandydatów do zatrudnienia pod konkretne, zidentyfikowane potrzeby Pracodawcy.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie, który:

  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
  • uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Szkolenie organizowane jest na wniosek bezrobotnego lub pracodawcy w szczególności z wykorzystaniem trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach tych są ustalane w szczególności kwalifikacje wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy i kwalifikacje te powinny być uwzględniane w programie szkolenia oraz oświadczenia pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu szkolenia na okres minimum 6 miesięcy.

Zakładowy Fundusz Szkoleń:

Fundusz szkoleniowy może być tworzony przez jednego pracodawcę lub kilku na zasadzie porozumienia. Jest on przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawców. Jego utworzenie, funkcjonowanie i likwidację reguluje układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego.

Dochody składające się na fundusz to wpłaty pracowników, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac. Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy, może wystąpić do starosty o refundację z Funduszu Pracy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę. Refundacje można uzyskać pod warunkiem zatrudnienia przeszkolonych pracowników zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia, przez tegoż pracodawcę, na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy.

podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 12, 40, 41, 52 Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 2018 poz. 1265)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:20)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 14:29:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/szkolenia-pracownikow-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/109