Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Statystyki graficzne

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Podstawa prawna:

 1. Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2018r., poz. 1265 i poz. 1149)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U z 2010r. nr.177, poz. 1193 z późn. zm.)

Starosta inicjuje i organizuje  szkolenia dla osób bezrobotnych   w celu zwiększenia ich  szans na uzyskanie zatrudnienie, podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 3. utraty zdolności do wykonywania  pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Inicjowanie szkoleń polega na:

 1. informowaniu o możliwościach korzystania ze szkoleń proponowanych przez Urząd Pracy oraz promowania tej formy aktywizacji,
 2. diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych  osób uprawnionych do szkolenia,
 3. sporządzaniu i upowszechnianiu plany szkoleń.

Organizacja szkoleń polega na:

 1. wyborze instytucji szkoleniowej i zawieraniu umów szkoleniowych  z wybranymi  instytucjami  szkoleniowymi,
 2. kierowaniu osób uprawnionych  na szkolenia,
 3. monitorowaniu  przebiegu szkoleń,
 4. badaniu efektywności szkoleń.

Starosta dokonuje  wyboru instytucji szkolącej z zachowaniem obowiązujących procedur oraz mając na uwadze zasady konkurencyjności , równego traktowania i przejrzystości.


Starosta może skierować  bezrobotnego  na wskazane szkolenie , jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia , a jego koszt w danym roku nie przekroczy 300%  przeciętnego wynagrodzenia.


Szkolenia finansowane przez Starostę z Funduszu Pracy odbywają się w formie kursu realizowanego wg planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w  tygodniu, chyba że przepisy odrębne  przewidują niższy  wymiar szkolenia.


Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia  w danym zawodzie  nie dłużej niż 12 miesięcy: w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.


W uzasadnionych przypadkach  skierowanie na szkolenie może być poprzedzone  określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy  predyspozycji do wykonywania zawodu , które to osoby  uzyskają w wyniku szkolenia; szkolenie może być poprzedzone   skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane ze środków Funduszu Pracy.


Osoba bezrobotna składa oświadczenie o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z urzędu pracy w okresie 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie.


Osobie bezrobotnej  skierowanej na szkolenie przysługuje stypendium finansowane  ze środków  Funduszu Pracy.


Wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku  pod warunkiem , że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia  wysokość stypendium  ustala się proporcjonalnie  z tym, że stypendium  nie może być niższe niż 20% zasiłku.


Osoba skierowana przez Starostę na szkolenie,  w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.


Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę  zarobkową lub działalność gospodarczą  przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia , od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.


Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.


Osoba skierowana, która nie ukończyła  szkolenia z własnej winy, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia.


Osobom skierowanym na szkolenie przez Starostę , którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, a także osobom, którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęły zatrudnienie, inną pracę   zarobkową  lub działalność gospodarczą , przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków  w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem , wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoba ta została ubezpieczona. Instytucja szkoleniowa jest obowiązana ubezpieczyć te osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Dofinansowanie studiów podyplomowych

 

Na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie może sfinansować ze środków funduszu pracy koszty studiów podyplomowych, należne organizatorowi studiów , do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia .

Prawa i obowiązki stron określa umowa o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się dofinansowania do planowanego terminu ich ukończenia.

 

Osobie, która uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych  za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium , w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika , kwota wydatkowana na ich finansowanie podlega zwrotowi.

 

W roku 2018 w/w forma wsparcia została zawieszona

 

Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie na wniosek bezrobotnego może sfinansować , do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Podstawą sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest umowa o sfinansowanie kosztów egzaminu / uzyskania  licencji

 

Osoba która zawarła umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu/uzyskania licencji z jakichkolwiek powodów zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów.

 

Obsługą osób z zakresu szkoleń  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się m.in.:
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Marlena Czernecka Nr  tel. : 034 313 50 20  lub 313 43 79 wew. 135 III piętro, pokój nr 324

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 14:14:17)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek kandydata o skierowanie na szkolenie 2018 2018-03-06 576.04kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69