Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Staże

STAŻE

 

 

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP a Pracodawcą, według programu określonego w umowie.

 

 Organizacja stażu dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa  się w oparciu o art.53 ust.9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265)  oraz rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. Nr 142, poz. 1160)

Do odbywania  stażu mogą zostać skierowani bezrobotni dla których został ustalony II profil pomocy .

Starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

 

Przydatne informacje dla Organizatora stażu:

 

 • U organizatora stażu, który jest pracodawcą  staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • U Organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż  może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 • Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej  odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • Umowa o zorganizowanie stażu w miejscu pracy może zostać zawarta z pracodawcą lub pełnoletnią osobą fizyczną zamieszkująca i prowadzącą na terytorium RP osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie: produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, pozostającym w jej posiadaniu  w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni  przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej.
 • Staż odbywa się wg programu stażu  załączonego do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
 • Pracodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań lekarskich niezbędnych skierowanemu  przez Urząd Pracy bezrobotnemu do  wykonywania pracy na danym  stanowisku.
 • Umowa zawarta pomiędzy Starosta a Pracodawca szczegółowo określi prawa i obowiązki stron umowy między innymi zobowiązanie  pracodawcy do wydania opinii zawierająca informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach  praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Dokument ten jest niezbędny do wydania zaświadczenia bezrobotnemu o odbytym stażu.
 • Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast Pracodawca wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje PUP o przypadkach  przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu  pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu

 Kiedy staż może zostać przerwany: 

 • W przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku: - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy; - naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

 

Obsługą staży  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się m.in.:
Pani Marcelina Rolka Nr  tel. : 034 313 50 20  lub 313 43 79

 

 

Klasyfikacja zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014r. - Dz. U z 2014r. poz.1145 z późn. zm.)

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 14:23:30)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej do 30-go roku życia - PO WER 2018 2018-01-17 663.57kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej powyżej 30-go roku życia - RPO 2018 2018-01-17 447.46kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej - PFRON 2018-05-07 435.97kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osób bezrobotych w wieku powyżej 30 roku życia - Projekt pn. Mój cel to zatrudnienie 2018-03-07 469.41kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej w wieku 45+ 2018-05-11 436.72kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej zamieszkującej na wsi - RM 2018 2018-07-02 436.12kB plik stracił ważność
Dokument PDF PLAKAT RPO 2017-04-12 762.29kB POBIERZ
Dokument PDF LISTA OBECNOŚCI FP 2017 2017-03-07 385.68kB POBIERZ
Dokument PDF LISTA OBECNOŚCI PO WER 2018 2018-01-17 328.45kB POBIERZ
Dokument PDF LISTA OBECNOŚCI RPO 2018 2018-01-17 414.26kB POBIERZ
Dokument PDF SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU 2014-11-03 166.71kB POBIERZ
Dokument PDF PLAKAT STAŻ PO WER 2018 2018-01-23 595.14kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/sta%C5%BCe/112