Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne
Statystyki graficzne

Roboty publiczne

Podstawa prawna: art. 57 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i poz. 1149) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864).

 

Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

  1. powiat;
  2. gminy;
  3. organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej;
  4. spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Organizacje pozarządowe - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji.

 

Do wykonywania robót publicznych w okresie do 6 lub do 12 miesięcy, Urząd Pracy może skierować bezrobotnych dla których został ustalony II profil pomocy (zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy), w ramach którego istnieje możliwość zastosowania tej formy.

 

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie o organizację robót publicznych zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a Organizatorem.

 

Organizator robót publicznych przy zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych:

  • przez okres do 6 miesięcy – otrzymuje refundację części wynagrodzenia  i składek na ubezpieczenie społeczne, w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
  • na okres do 12 miesięcy – otrzymuje zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wysokościuprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Kwota refundacji określona jest w umowie o organizację robót publicznych.

 

Niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi od całości uzyskanej pomocy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

 

Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis  i jest udzielana zgodnie z warunkami jej dopuszczalności.

 

Obsługą robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się Pani Ilona Zasik nr tel. (34) 313 50 20 lub (34) 313 43 79 wew. 134, III piętro,  pokój 317.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 10:55:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/roboty-publiczne/73