Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

Starosta z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej "podmiotem", producentowi rolnemu, o którym mowa w art. 46 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), zwanym dalej odpowiednio "przedszkolem" i " szkołą" koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

 

 

Refundacja stanowi pomoc de minimis.

 

Refundacja dokonana podmiotowi oraz dofinansowanie stanową pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r  w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str.1) i są udzielane zgodnie z  przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Refundacja  dokonywana  producentowi  rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013  z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str.9) i jest udzielana zgodnie z  przepisami  tych rozporządzeń

 

Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym

ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

 

Zasady i etapy postępowania:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie środków na refundowane miejsca pracy.
 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku.
 3. Powiadomienie pisemne podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację. W przypadku decyzji negatywnej przedstawienie przyczyn uzasadniających odmowę udzielenia refundacji,
 4. Podpisanie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 5. Dokonanie w wyznaczonym terminie zakupów przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego z własnych środków.
 6. Dostarczenie do Urzędu rozliczenia wydatkowania środków oraz kopii dokumentów wraz oryginałami do wglądu potwierdzających dokonanie zakupów:
 • zapłacone faktury ( w przypadku zapłaty przelewem należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu)
 1. Weryfikacja dokumentacji realizacji umowy (sprawdzanie wykorzystania jej zgodnie z warunkami umowy, rozliczenie przedłożonych faktur, rachunków, itp.),
 2. Przeprowadzenie wizytacji u Pracodawcy, mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy i jego wyposażenia.
 3. Zatrudnienie w wyznaczonym w umowie terminie skierowanego przez tut. Urząd Pracy bezrobotnego, dostarczenie umowy o pracę i ZUS ZUA wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Wypłata środków na rachunek bankowy Pracodawcy.
 5. Zwrot podatku od towarów i usług.
 6. Utrzymanie stanowiska pracy i zatrudnienie osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

W 2016r ustalona kwota refundacji na utworzenie jednego stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy

wynosi  22 000,00zł

 

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wniosek o refundacje kosztów  wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy może być przez Starostę uwzględniony w przypadku spełnienia przez  podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego łącznie  następujących warunków:

 

1)       w  okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,

2)       w dniu złożenia wniosku nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

3)       nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,

4)       w dniu złożenia wniosku nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

5)       prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku o refundację; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszania działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku natomiast w przypadku producenta rolnego posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

6)       producent rolny zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

7)       nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia6 czerwca 1997r. – kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.).

8)       spełnia inne warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z.2015 r., poz. 1041).

9)       spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1) albo rozporządzenia Komisji ( UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9).

 

 

Przy ocenie formalnej i merytorycznej wniosków pracodawców o refundację kosztów utworzenia refundowanego stanowiska dla skierowanego bezrobotnego będą brane pod uwagę:

 1. spełnienie przez Podmiot  warunków określonych  w Zasadach refundacji  ze środków Funduszu Pracy  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis,
 2. możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na refundację w danym  roku kalendarzowym.
 3. dotychczasową  współpracę  z Urzędem w okresie 24 miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku  - max. 2 pkt.
 4. okres funkcjonowania ( istnienia ) na rynku - max. 2 pkt
 5. stan  zatrudnienia w firmie  - max.  2 pkt
 6. liczbę osób bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu, spełniających kryteria zawodowe określone we wniosku   - max. 2 pkt,
 7. rodzaj tworzonego stanowiska pracy - max. 3 pkt.
 8. proponowane formy poręczenia - max. 3 pkt
 9. racjonalność planowanych wydatków - max. 3
 10. potrzeby lokalnego rynku pracy - max. 1 pkt

 

Maksymalna ilość punktów jaką  może uzyskać oceniany wniosek  o refundację wynosi  18, natomiast minimalna ilość punktów jaką  może uzyskać  oceniany wniosek wynosi 12. 

 

Umowa o dokonanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zobowiązuje

w  szczególności podmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego do:

 

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy  skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 2. utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 3. złożenia rozliczenia,
 4. zwrotu  równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r.Nr 177, poz.1054) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
 • nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku, gdy

z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

 • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu - w przypadku, gdy

z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres wynika kwota do zwrotu.

 

       5. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty:

 • całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków

       w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń we wniosku o refundację oraz naruszenia innych

       warunków umowy,

 • części przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku niezatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz nieutrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

 

Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wymaga zabezpieczenia.

Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków dla jednego stanowiska , to:

 

a)       poręczenie cywilne dokonane przez poręczycieli

- wymagany dochód poręczyciela wynosi co najmniej 1900,00zł brutto

- wymagana jest osobiście wyrażona pisemna zgoda małżonka poręczyciela,

b)        blokada rachunku bankowego,

- wymagana wartość zabezpieczenia wynosi co najmniej 150 % kwoty przyznanych środków; wymagana jest osobiście wyrażona pisemna zgoda małżonka właściciela rachunku

c)       weksel z poręczeniem wekslowym (aval)  

d)       gwarancja bankowa,

e)       zastaw na prawach lub rzeczach,

f)        akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

 

Zabezpieczenie musi zapewnić zwrot przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi.

Koszty związane z wszelkimi czynnościami związanymi z zaproponowanym zabezpieczeniem ponosi podmiot,przedszkole, szkoła, producent rolny.

Powiatowy Urząd Pracy w celu skutecznej egzekucji zastrzega sobie prawo wyboru poręczenia oraz ilości poręczycieli .

 

Do zawarcia umowy o udzielenie refundacji konieczna jest zgoda współmałżonka podmiotu  prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej i jawnej pozostający z nim we wspólnocie majątkowej i współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym w obecności pracownika PUP.

 

 

Wypłata refundacji jest dokonywana na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego po:

 • przedłożeniu  rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
 • stwierdzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,
 • zatrudnieniu na dofinansowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,
 • spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

 

W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, a podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny jest zobowiązany do udzielenia informacji, czy przysługuje mu prawo

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

 

Zestawienie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny otrzymał wcześniej środki publiczne.

 

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązuje się przy podpisaniu umowy, że dokona zakupu oraz poniesie koszty zgodnie z przedstawioną kalkulacją, szczegółową specyfikacją i harmonogramem zakupów zawartym we wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie określonym w zawartej umowie, co oznacza, że zarówno data wystawienia dokumentu zakupu jak i data zapłaty winny być zgodne z tym terminem.

Zakupy muszą zostać zapłacone gotówką lub przelewem nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy.

 

 

Refundacji nie podlegają koszty poniesione :

 

1)       koszty wysyłki, transportu, przygotowania, pakowania ( zakupionych  rzeczy),

2)       zakup nieruchomości,

3)       remont lub modernizację lokali, budynków , maszyn i urządzeń,

4)       materiały eksploatacyjne , części zamienne – z wyłączeniem elementów startowych , oferowanych standardowo z głównym zakupem,

5)       pokrycie kosztów podłączeń wszelkich mediów oraz  abonamentów ( np. linii telefonicznej, Internetu) , a także opłat eksploatacyjnych,

6)       garderobę z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanych odrębnymi przepisami,

7)       szkolenia pracowników w celu podniesienia , zdobycia nowych  kwalifikacji oraz uprawnień na stanowisku pracy,

8)       oświetlenie,

9)       akcesoria, materiały (np. biurowe, kosmetyki, chemia, towar handlowy),

10)   zakup środka transportu,

11)   wycenę rzeczoznawcy,

12)   udziały finansowe i rzeczowe we wszystkich typach spółek,

13)   reklamę, klimatyzację, alarm.

14)   leasing maszyn, pojazdów,  urządzeń itp.,

15)   zakup domków drewnianych, altan, straganów, garaży blaszanych, namiotów,

16)   zakup zwierząt i osprzętu do ich hodowli ( produkcji), przetwarzania pierwszego stopnia oraz wprowadzania do obrotu.

17)   na zakupy dokonane na podstawie umowy cywilno-prawnej od współmałżonka, krewnych

 i powinowatych w linii prostej i bocznej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej,

18)   na zakupy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności jest inny

       niż sprzedawane towary lub usługi.

 

 1. Specyfikacja zakupów podana we wniosku i zaakceptowana przez Urząd będzie podstawą do rozliczenia i wypłaty refundacji po podpisaniu umowy o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 2. Urząd  ma  prawo zaproponować zmiany w przedstawionej przez Wnioskodawcę  specyfikacji zakupów.

 

 

W przypadku zakupu poza granicami kraju należy na własny koszt przetłumaczyć fakturę u tłumacza przysięgłego. Koszt zakupu maszyny/urządzenia zostanie obliczony według kursu Narodowego Banku Polskiego podanego przez Podmiot  na dzień, w którym dokonano zapłaty.

 

Bezrobotnego skierowanego przez tutejszy Urząd Pracy na dofinansowane stanowisko podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zatrudnia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dopiero po dokonaniu zakupów i sprawdzeniu przez pracownika urzędu  utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia.

 

 

Urząd może odmówić skierowania do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, bezrobotnego, który:

 

1.       był zatrudniony u pracodawcy w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
2.       jest osobą będącą w pierwszej linii pokrewieństwa z Pracodawcą tj: współmałżonkiem, rodzicem, dziadkiem, rodzeństwem i dzieckiem;
3.       zamieszkuje pod tym samym adresem co pracodawca.

 

Refundacją nie mogą być objęte stanowiska pracy, które zostały zlikwidowane u pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

 

Wnioskodawca może ubiegać się o refundację wyposażenia stanowiska pracy w liczbie nie przekraczającej stanu zatrudnienia, na dzień złożenia wniosku o refundację.

 

Wnioskodawca nie zatrudniający żadnego pracownika może ubiegać się o refundację utworzenia najwyżej jednego stanowiska pracy.

 

Wnioskodawca  może ubiegać się ponownie o refundację wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego po upływie 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego i po wypełnieniu wszystkich warunków umowy. Mając na uwadze inne okoliczności Dyrektor PUP może w uzasadnionych przypadkach przyznać pracodawcy refundację przed uływem zakończenia trwającej umowy.

O refundację wyposażenia stanowiska pracy, w trakcie trwania umowy, może ubiegać się tylko jeden ze współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

Ubiegający się o refundację składa następujące dokumenty:

 • Wniosek w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, według określonego przez Urząd wzoru wraz z wymienionymi we wniosku załącznikami,
 • Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października  2014r. (Dz. U. z 2014r , poz. 1543) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Informacja dotycząca udzielenia pomocy na zatrudnienie oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie pod adresem www.pupmyszkow.pl w zakładce Pracodawcy w podzakładce formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz  w  Informacji PUP ( parter)

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-05-10 10:32:56)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - FP 2018 2018-02-05 1.58MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - RPO 2018 2018-02-05 1.48MB plik stracił ważność
Dokument PDF Regulamin refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2018-02-05 606.03kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek w sprawie dokonania refundacji_kosztów wyposażenia lub doposażenia_stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - PO WER 2018-02-15 1.32MB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116