Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy

 

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy  za skierowanie do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, który podejmie zatrudnienie po raz pierwszy.

 

 

Starosta może, na podstawie zawartej umowy z pracodawcą, zrefundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych  do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy.

 

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia skierowanych bezrobotnych przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, (przypadających po zakończeniu refundacji) Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji, pracodawca ma obowiązek zwrócić wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia  wezwania Starosty  (PUP).

 

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji oraz przez co najmniej 3 miesiące, po upływie okresu refundacji, pracodawca zwraca 50 % łącznej kwoty otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

 

Warunkiem refundacji opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest złożenie przez pracodawcę kompletnego wniosku.

 

 

Realizacja w/w formy uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Myszków środków finansowych
z Funduszu Pracy.

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.  z 2013r. poz.674 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:11:31)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2015-02-04 18:34:22)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o refundację składki ZUS dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 2014-01-29 864.03kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o zrefundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych 2014-09-12 126.67kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 2015-02-04 695.32kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/refundacja-kosztow-poniesionych-na-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-nale%C5%BCne-od-pracodawcy/119