Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
Statystyki graficzne

Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz  składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego  bezrobotnego do 30 roku życia.

 

 

 

Wniosek o zawarcie umowy o refundacje części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia może złożyć:

 

 • przedsiębiorca i pracodawca prowadzący   działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku . Do okresu prowadzenia działalności  nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej,
 •  w okresie ostatnich 6 miesięcy  bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku pracodawca  ( oznacza to jednostkę organizacyjną chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną , jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) nie  rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę bądź na mocy  porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • pracodawca może ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,nagrody oraz  składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego  bezrobotnego do 30 roku życia w liczbie nie przekraczającej stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku.
 •  przedsiębiorca nie zatrudniający żadnego pracownika może ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz  składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego  bezrobotnego do 30 roku  na najwyżej jednego  skierowanego bezrobotnego  do 30 roku życia.

 

Warunki refundacji:

 • zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy  na okres 24 miesięcy,
 •  refundacji podlega część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 •  na wysokość refundacji w 2017 roku składać się będzie część wynagrodzenia nie wyższa niż 1900 zł miesięcznie oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty,
 •  w przypadku ustalenia przez pracodawcę dla skierowanej osoby bezrobotnej wynagrodzenia w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę (dotyczy osób, które podejmują pracę po raz pierwszy- zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 2015r., poz. 1385)  , kwota refundacji nie wyższa niż  1430zł miesięcznie + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.
 •  refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy,
 •  refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 Obowiązek utrzymania stanowiska:

 • Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres refundacji oraz 12 miesięcy  po zakończeniu okresu refundacji,
 •  w przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu,
 •  w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania   z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego,
 • w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest obowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi  naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał   w zatrudnieniu.

 

Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Zasady i etapy postępowania:

 

 • Złożenie wniosku według  określonego wzoru wraz załącznikami.
 • Weryfikacja formalna wniosku.
 • Opinia Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej na temat osób bezrobotnych figurujących w ewidencji pod względem wymagań pracodawcy dot. stanowiska zgodnie z wnioskiem.
  • W przypadku uzyskania pozytywnej weryfikacji formalnej i opinia CAZ , rozpatrzenie wniosku według daty wpływu. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku podmiot powiadomiony jest w formie pisemnej.
  • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przedstawienie przyczyn uzasadniających odmowę udzielenia refundacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisanie umowy cywilno-prawnej o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia.
  • Zatrudnienie osoby bezrobotnej, po uprzednim skierowaniu przez Urząd oraz dostarczenie do Urzędu uwierzytelnionej kserokopii umowy o pracę oraz deklaracji ZUS P ZUA wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • Składanie do ostatniego dnia  każdego miesiąca wniosku o wypłatę refundacji za każdy miesiąc zatrudnienia osoby bezrobotnej.
  • Przelew środków na wskazany rachunek pracodawcy (następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę refundacji).

Na refundowane stanowisko nie mogą być kierowani współmałżonkowie ,  dzieci pracodawcy lub przedsiębiorcy oraz osoby, które pracowały u pracodawcy przez okres ostatnich  6 miesięcy i dłużej.

 

Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP w Myszkowie środków finansowych z Funduszu Pracy.

 Podstawa prawna:

 1. art. 150f Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r . poz. 645 z późn. zm.)
 2. rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

Informacja dotycząca udzielenia pomocy na zatrudnienie oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie pod adresem www.pupmyszkow.pl w zakładce Pracodawcy w podzakładce formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz  w  Informacji PUP ( parter).

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2016-02-01 15:24:54)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2017-01-30 12:36:46)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia - 2017 2017-01-30 687.69kB plik stracił ważność
Dokument PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - 2017 2017-01-30 410.81kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/refundacja-czesci-kosztow-zatrudnienia-osob-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/254