Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu poszukującego pracy
Statystyki graficzne

Przyznanie statusu poszukującego pracy

OSOBĄ POSZUKUJĄCĄ PRACY MOŻE BYĆ:


1) Obywatel polskim poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych.


2) cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
• jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej,
• jest obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
• jest obywatelem państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
• posiada w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
• posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
• posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
• posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
• posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
• posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o których mowa w art. 114 ust.1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
• korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
• ubiega się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 680),
• korzysta z ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej

 

3) cudzoziemiec, zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest członkiem rodziny cudzoziemca:
• obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej,
• obywatela państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
• obywatela państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.

 

4) Cudzoziemiec, członek rodziny obywatela polskiego.


      Osoba zarejestrowana jako poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście  o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:31)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-01-23 12:25:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/przyznanie-statusu-poszukujacego-pracy/43