Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Statystyki graficzne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych


Przygotowanie zawodowe dorosłych ma na celu nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych.


Organizacja przygotowania zawodowego dorosłych  dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w oparciu o art.53 m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U z 2015r. poz.149.) i Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 kwietnia  2014r w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U z 2014r.poz.497).


Na przygotowanie zawodowe dorosłych  mogą być kierowane osoby bezrobotne, oraz osoby , które:

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lun indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • żołnierzami rezerwy;
 • pobierają rentę szkoleniową;
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6.


Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 • praktycznej nauki zawodu;

nauka w tej formie trwa od 12 do 18 miesięcy i kończy się egzaminami potwierdzającymi  kwalifikacje w zawodzie,przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie.

 • przyuczenia do pracy dorosłych

nauka trwa od 3 do 6 miesięcy i kończy się egzaminem sprawdzającym  przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.
Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję  egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania   zawodowego dorosłych zawieranej pomiędzy starostą,

 a  pracodawcą  lub między starostą, pracodawcą a instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy i według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz  zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych , przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

 

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych  i jest realizowane u pracodawcy.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych , który winien posiadać odpowiednie kwalifikacje określone właściwymi przepisami.


Pracodawca, który zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych jest zobowiązany do:

 • zapoznania uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz programem przygotowania zawodowego dorosłych,
 • realizowania programu przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzenia dokumentacji tej realizacji,
 • zapewnienia uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznania uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenia na zasadach przewidzianych dla pracownika odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków ochrony osobistej,
 • zapewnienia bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych na zasadach przewidzianych dla pracownika,
 • niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • dostarczania powiatowemu urzędowi pracy w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych,
 • umożliwienia powiatowemu urzędowi pracy zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych.

 

 

Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę  w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje:

 • refundacja poniesionych wydatków – na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn  i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.
 • jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy- po zakończeniu tej formy, jeżeli skierowany bezrobotny ukończył program praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin. Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, na podstawie umowy i podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  Refundacja oraz premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Bezrobotnemu w trakcie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium  w wysokości 120% zasiłku oraz na wniosek bezrobotnego dni wolne w wymiarze 2 dni kalendarzowe  za każde 30 dni kalendarzowe odbywania przygotowania.

Osoba bezrobotna skierowana na przygotowanie zawodowe dorosłych może przerwać odbywanie tego przygotowania tylko w przypadku podjęcia zatrudnienia , innej pracy zarobkowej  lub podjęcia działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych  z własnej winy przerwie program tego przygotowania, nie przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie( egzamin czeladniczy lub sprawdzający) , może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U.z 2015r. poz. 149)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 497)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr 93, poz. 585, z 2010r. Nr 18, poz. 99, z 2011r. Nr 233, poz. 1381)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 
Wnioski o organizację przygotowania zawodowego dorosłych są zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy www.pupmyszkow.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:01)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2016-04-07 14:55:54)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych - przyuczenia do pracy dorosłych PO WER 2016 kompletny 2016-03-15 1.13MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych - przyuczenia do pracy dorosłych FP 2016 kompletny 2016-03-15 1.43MB plik stracił ważność
Dokument PDF PLAKAT PROMOCYJNY PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH PO WER 2016 2016-04-07 291.23kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/111