Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Pre - rejestracja

Ta forma rejestracji pozwala na zarezerwowanie terminu do rejestracji poprzez wcześniejsze przekazanie swoich danych za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

KROK 1.PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRACJI I USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ:

 1. Dowód osobisty (w razie braku dowodu osobistego, dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające zameldowanie lub wymeldowanie z podanym numerem PESEL).
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały w przypadku gdy adres jest inny niż wpisany w dowodzie osobistym.
 3. Świadectwa pracy.
 4. Umowy cywilno-prawne, (jeżeli były takie podpisywane).
 5. Świadectwa ukończenia szkoły – powyżej szkoły podstawowej.
 6. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także dyplomy ukończenia studiów wyższych.
 7. Zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku gwarantowanego, (jeżeli taki był pobierany).
 8. Zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego, kontraktu socjalnego lub szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy (w przypadku uczestniczenia w wym.).
 9. Osoby, które pobierają rentę rodzinna doręczają aktualną decyzję o wysokości pobieranej renty, w przypadku zakończenia pobierania - decyzję o jej zakończeniu.
 10. Osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy doręczają ostatnią decyzję przyznającą świadczenie rehabilitacyjne/rentę i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o zdolności do pracy, (jeżeli ubiegały się o dalsze przyznanie w wym. świadczeń).
 11. Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz pracujące, jako współmałżonek bądź domownik w gospodarstwie rolnym winny przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wysokości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych oraz decyzję z KRUS-u o podleganiu/nie podleganiu pod ubezpieczenie społeczne.
 12. Świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego, (jeżeli takie zdarzenia miało miejsce).
 13. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, (jeżeli takie posiada).

Dokumenty dotyczące osób, które prowadziły działalność gospodarczą:

Wszystkie decyzje o wykreśleniu każdej działalności z ewidencji działalności gospodarczej z Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta lub wydruk z CEIDG; a w przypadku działalności niepodjętej lub zawieszonej:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG,
 • zaświadczenie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG.

Dokumenty dotyczące osób, które współpracowały w prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • Druk ZWUA – zgłoszenie do ZUS-u o zakończonej współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku rejestracji osoby niepełnosprawnej należy dodatkowo  doręczyć:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS oraz zaświadczenie z ZUS o pobieraniu lub niepobieraniu renty z tytułu niezdolności.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zaświadczenie z MOPS-u o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku stałego.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA I WYSOKOŚCI ZASIŁKU:

 1. Osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały świadczenia z ZUS takie jak:
 • zasiłek chorobowy,
 • macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  winny dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie ich pobierania z podstawą wypłaty pobieranego świadczenia.
 1. Zaświadczenie z ZUS-u o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru – dotyczy osób prowadzących działalność i osób współpracujących.
 2. Osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej lub w niepełnym wymiarze czasu pracy albo wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto za każdy miesiąc z adnotacją o odprowadzanych składkach na ZUS i Fundusz Pracy.
 3. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Zakładzie Karnym wraz z miesięcznymi zarobkami brutto (w przypadku wykonywania takiej pracy).
 4. Książeczka wojskowa (w przypadku odbycia służby wojskowej).
 5. Legitymacja ubezpieczeniowa (stara).
 6. Numer konta bankowego w celu przekazania przyznanych świadczeń, (jeżeli posiada).

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

Dane członków rodziny w przypadku zgłaszania ich do ubezpieczenia zdrowotnego – tj. akty urodzenia i PESEL dzieci, dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki – dot. dzieci powyżej 18 r. życia, dowody osobiste.

 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PODSTAWOWE,
W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH WYMAGANE SĄ DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE.

 

KROK 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA I REZERWACJA TERMINU REJESTRACJI.

 1. Należy wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy.
 2. Po wypełnieniu wyżej wymienionego wniosku urząd wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuży niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, poprzez przesłanie na podany przez Państwo adres poczty elektronicznej list zawierający szczegółową informację dotyczącą wyznaczonego terminu. Informację należy zachować lub wydrukować, gdyż będzie ona stanowiła dowód potwierdzający rezerwację.
 3. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie o wyznaczonej godzinie, przekazane dane są usuwane z systemu – rejestracja nie zostanie dokonana.

KROK 3. WIZYTA W URZĘDZIE W CELU REJESTRACJI.

W przypadku skorzystania z pre-rejestracji - rejestracji dokonuje się z dniem, w którym osoba osobiście zgłosiła  się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie, z kompletem niezbędnych dokumentów  – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

WAŻNE: Do rejestracji należy zgłosić się odpowiednio wcześniej aby bez opóźnienia stawić się na wyznaczonym stanowisku gdzie pracownik dokona rejestracji na podstawie przedłożonych dokumentów – osoby spóźnione nie będą mogły być przyjęte z powodu kolejnych zarezerwowanych rejestracji.

REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU:

NIESTAWIENNICTWA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WYZNACZONYM TERMINIE O WYZNACZONEJ GODZINIE,

NIEPRZEDŁOŻENIA W/W DOKUMENTÓW,

ODMOWY PRZEKAZANIA WYMAGANYCH DANYCH LUB ODMOWY POŚWIADCZENIA PRZEKAZANYCH DANYCH
I OŚWIADCZEŃ PRZEZ OSOBĘ REJESTRUJĄCĄ SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

FORMULARZ REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12.11.2012 r. Dz. U. z 2012 poz. 1299.

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2013-07-19 13:07:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/pre-rejestracja/226