Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace społecznie użyteczne
Statystyki graficzne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji bezrobotnych bez prawa do zasiłku, która polega na wykonywaniu przez nich prac w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 8,30 zł za godzinę.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej.

O czym warto wiedzieć:

Prace te organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Gminy powinny przygotować plany określające rodzaj i ilość prac niezbędnych dla gminy i przekazać je powiatowym urzędom pracy oraz kierownikom ośrodków pomocy społecznej.

Na wniosek starosty kierownicy ośrodków pomocy społecznej powinni sporządzać informację o liczbie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które powinny zostać skierowane do wykonywania prac na terenie gminy. Na podstawie tych informacji starosta zawiera z gminą porozumienie i Powiatowy Urząd Pracy kieruje bezrobotnych do wykonywania tych prac. Pomiędzy podmiotem, u którego organizowane są prace społecznie użyteczne a skierowaną osoba bezrobotną nie nawiązuje się stosunku pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego.

Po stronie gminy lub podmiotu jest zobowiązanie do:

  • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
  • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
  • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
  • zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustalenia wysokości przysługującego bezrobotnemu świadczenia (z uwzględnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pracy) oraz do wypłaty tego świadczenia pieniężnego w okresach miesięcznych z dołu.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1265 i poz. 1149). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. poz. 2447)

 

Obsługą prac społecznie użytecznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się m.in.:
Pani Ilona Zasik Nr  tel. : 034 313 50 20  lub 313 43 79 wew. 134 III piętro, pokój nr 317

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:21)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 10:56:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/115