Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne

Prace interwencyjne

PRACE INTERWENCYJNE

 

Podstawa prawna: art. 51, art. 56 oraz art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1265 i poz. 1149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r.  w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)

 

Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

 

Do wykonywania prac interwencyjnych Starosta może skierować bezrobotnych dla których ustalono II profil pomocy (zgodnie z a art. 33 ust. 2c ustawy), w ramach którego istnieje możliwość zastosowania tej formy wsparcia.

 

Organizatorem prac interwencyjnych  może być:

 • Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika,
 • Przedsiębiorca – niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla Pracodawców

Organizator składa wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionego bezrobotnego może być przyznana na okres  do 6 lub do 12 miesięcy.

Pracodawca po zakończeniu refundacji jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku refundacji do 6 miesięcy) lub przez okres 6 miesięcy (w przypadku refundacji do 12 miesięcy), w zależności od warunków zawartych w umowie.

Niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi od całości uzyskanej pomocy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

 

Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie

z warunkami jej dopuszczalności.

 

 Zasady i etapy postępowania:

 1. Złożenie wniosku według określonego wzoru wraz z załącznikami.
 2. Weryfikacja formalna wniosku.
 3. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza co najmniej 7-dniowy termin na uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Rozpatrzenie wniosku i poinformowanie wnioskodawcy o podjętej decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – przygotowanie umowy.
 6. Zatrudnienie osoby bezrobotnej, po uprzednim skierowaniu jej przez Urząd oraz dostarczenie do Urzędu uwierzytelnionej kserokopii umowy o pracę.
 7. Składanie wniosku o wypłatę refundacji za każdy miesiąc, za który przysługuje refundacja, zgodnie z postanowieniami umowy.
 8. Przelew środków na wskazany rachunek Pracodawcy (następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę refundacji).
 9. Utrzymanie zatrudnienia osoby bezrobotnej przez wymagany umową okres.

 

Obsługą prac interwencyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się Pani Ilona Zasik nr tel. (34) 313 50 20 lub (34) 313 43 79 wew. 134, III piętro,  pokój 317.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 10:52:11)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej w wieku 45 lat i powyżej 2018-05-11 1.37MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2016-01-25 182.66kB POBIERZ
Dokument PDF PLAKAT RPO 2017-04-12 762.29kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej w wieku do 30 lat PO WER 2018 2018-01-16 1.32MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej w wieku 30+ RPO 2018 2018-01-16 1.59MB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób zamieszkujących na wsi - RM 2018 2018-07-02 1.37MB plik stracił ważność
Dokument PDF PLAKAT PRACE INTERWENCYJNE PO WER 2018 2018-01-23 538.17kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/prace-interwencyjne/113