Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja przez Internet » Pełna rejestracja przez internet
Statystyki graficzne

Pełna rejestracja przez internet

PEŁNA REJESTRACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ta forma rejestracji pozwala na dokonanie rejestracji bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).   

Z tej formy rejestracji mogą skorzystać osoby, które posiadają:

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

KROK 1.PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRACJI I USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ:

 1. Dowód osobisty (w razie braku dowodu osobistego, dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające zameldowanie lub wymeldowanie z podanym numerem PESEL).
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały w przypadku gdy adres jest inny niż wpisany w dowodzie osobistym.
 3. Świadectwa pracy.
 4. Umowy cywilno-prawne, (jeżeli były takie podpisywane).
 5. Świadectwa ukończenia szkoły – powyżej szkoły podstawowej.
 6. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także dyplomy ukończenia studiów wyższych.
 7. Zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku gwarantowanego, (jeżeli taki był pobierany).
 8. Zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego, kontraktu socjalnego lub szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy (w przypadku uczestniczenia w wym.).
 9. Osoby, które pobierają rentę rodzinna doręczają aktualną decyzję o wysokości pobieranej renty, w przypadku zakończenia pobierania - decyzję o jej zakończeniu.
 10. Osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy doręczają ostatnią decyzję przyznającą świadczenie rehabilitacyjne/rentę i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o zdolności do pracy, (jeżeli ubiegały się o dalsze przyznanie w wym. świadczeń).
 11. Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz pracujące, jako współmałżonek bądź domownik w gospodarstwie rolnym winny przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wysokości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych oraz decyzję z KRUS-u o podleganiu/nie podleganiu pod ubezpieczenie społeczne.
 12. Świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego, (jeżeli takie zdarzenia miało miejsce).
 13. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, (jeżeli takie posiada).

Dokumenty dotyczące osób, które prowadziły działalność gospodarczą:

Wszystkie decyzje o wykreśleniu każdej działalności z ewidencji działalności gospodarczej z Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta lub wydruk z CEIDG; a w przypadku działalności niepodjętej lub zawieszonej:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG,
 • zaświadczenie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG.

Dokumenty dotyczące osób, które współpracowały w prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • Druk ZWUA – zgłoszenie do ZUS-u o zakończonej współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku rejestracji osoby niepełnosprawnej należy dodatkowo doręczyć:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS oraz zaświadczenie z ZUS o pobieraniu lub niepobieraniu renty z tytułu niezdolności.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zaświadczenie z MOPS-u o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku stałego.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA I WYSOKOŚCI ZASIŁKU:

 1. Osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały świadczenia z ZUS takie jak:
 • zasiłek chorobowy,
 • macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • winny dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie ich pobierania z podstawą wypłaty pobieranego świadczenia.
 1. Zaświadczenie z ZUS-u o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru – dotyczy osób prowadzących działalność i osób współpracujących.
 2. Osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej lub w niepełnym wymiarze czasu pracy albo wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto za każdy miesiąc z adnotacją o odprowadzanych składkach na ZUS i Fundusz Pracy.
 3. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Zakładzie Karnym wraz z miesięcznymi zarobkami brutto (w przypadku wykonywania takiej pracy).
 4. Książeczka wojskowa (w przypadku odbycia służby wojskowej).
 5. Legitymacja ubezpieczeniowa (stara).
 6. Numer konta bankowego w celu przekazania przyznanych świadczeń, ( jeżeli  posiada).

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

Dane członków rodziny w przypadku zgłaszania ich do ubezpieczenia zdrowotnego – tj. akty urodzenia i PESEL dzieci, dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki – dot. dzieci powyżej 18 r. życia, dowody osobiste.

 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PODSTAWOWE,
W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH WYMAGANE SĄ DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE.

 

KROK 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA.

Należy wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
Załączyć skany wszystkich niezbędnych dokumentów- proszę zwrócić uwagę na kompletność i jakość załączanych skanów.
Podpisać wniosek jednym z wymaganych podpisów (w/w).
 
KROK 3. REJESTRACJA.

Pracownik urzędu dokonuje rejestracji na podstawie przekazanych danych i załączonych dokumentów. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów, urząd wezwie osobę do uzupełnienia dokumentów lub danych.

KROK 4. WYDANIE DECYZJI I WYZNACZENIE TERMINU OBOWIĄZKOWEJ WIZYTY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.

Pracownik wydaje decyzję oraz  inne  wymagane przepisami prawa dokumenty, które mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyznaczona zostaje obowiązkowa wizyta w CAZ.

REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU:


ODMOWY PRZEKAZANIA WYMAGANYCH DANYCH,


NIEOPATRZENIA WNIOSKU O REJESTRACJĘ JEDNYM Z WYMAGANYCH PODPISÓW

 

FORMULARZ REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12.11.2012 r. Dz. U. z 2012 poz. 1299

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2013-07-19 13:14:42)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2014-10-24 10:03:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/pelna-rejestracja-przez-internet/227