Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki poszukujących pracy
Statystyki graficzne

Obowiązki poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma obowiązek:

 • informowania osobiście powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia,

 • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,

 • zgłaszać się w wyznaczonych, i ustalonych z urzędem pracy terminach; w przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy, w terminie 7 dni, powiadomić powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy:

 • nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

 • nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe - których koszty są finansowane z Funduszu Pracy, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu - którego koszty są finansowane z Funduszu Pracy  umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

 • złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy,

 • opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub została pozbawiona zasiłku, pobieranego w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, nabytego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie korzystającym ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.NA STRONĘ

Osoba poszukująca pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia ma ponadto obowiązek:

 • zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy ;

 • przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

 • poinformowania powiatowego urzędu pracy osobiście o terminie zmiany dotychczasowego miejsca zamieszkania  i zgłoszenia się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265);

 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 26.11.2012r. poz. 1299);

 3. rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium  i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189 z późn. zm.).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:43:04)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-07-12 12:43:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/obowiazki-poszukujacych-pracy/63