Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
Statystyki graficzne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek?

 

180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;”
365 dni – dla bezrobotnych:”

  • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
  • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub”
  • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.”,

Jaka jest wysokość zasiłku?

 

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku.
I tak - jeżeli okres ten wynosi:

  • do 5 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
  • od 5 do 20 lat, lecz mniej niż 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości podstawowej określonej w ustawie i waloryzowanej w okresach kwartalnych.
  • co najmniej 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 120% zasiłku podstawowego.

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?


Do rejestracji można przyjść najwcześniej dzień po ustaniu min. zatrudnienia, utracie prawa do renty…. Na dzień rejestracji muszą być spełnione wszystkie warunki osoby bezrobotnej określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w czasie odszkodowania w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia?


Tak, jednakże prawo do zasiłku będzie przysługiwało dopiero po okresie odszkodowania (o ile osoba będzie uprawniona do jego nabycia) i zasiłek będzie pomniejszony o okres wypłaconego odszkodowania.

 

Czy należy się dodatek aktywizacyjny osobie bezrobotnej, która podejmie pracę u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowaniem?


Nie, dodatek aktywizacyjny w takim przypadku nie przysługuje

 

Kiedy i na jaki okres przysługuje dodatek aktywizacyjny?


Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  1. Przypadek: w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  2. Przypadek: z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku pierwszym dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
Natomiast w drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku
przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

Czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?


Niestety nie, gdyż podstawę składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.


Czy po przerwaniu okresu pobierania zasiłku podjęciem zatrudnienia na 1 tydzień  będzie przysługiwał ponownie zasiłek dla bezrobotnych?


Zasiłek po krótkotrwałym zatrudnieniu będzie przysługiwał pod warunkiem, że ponowna rejestracja nastąpi do 14 dni od daty zakończenia umowy. Prawo do zasiłku będzie przysługiwało na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu

 

Jak i kiedy powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy? Czy Pracodawca ma taki obowiązek?


Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
Pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Czy muszę osobiście zgłosić się po zaświadczenie o okresach rejestracji w urzędzie pracy?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie wydaje zaświadczenia wyłącznie osobom, których te dane dotyczą oraz osobom wskazanym przez osoby zarejestrowane w pisemnym upoważnieniu do odbioru zaświadczenia. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia można złożyć osobiście w siedzibie PUP lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W  celu uzyskania zaświadczenia, można zadzwonić  pod numer 34 313 50 20 wew. 111 i umówić się po odbiór zaświadczenia.

 

Informujemy, że  Urząd nie udziela informacji dotyczących danych osobowych drogą telefoniczną.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:58:32)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2014-10-23 15:24:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi/96