Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

 

Kształcenie pracowników i pracodawców

 

 

 

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców


Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?


O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.


PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.


Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wszelkich form kształcenia ustawicznego dotyczy pracodawcy i jego pracowników, a więc osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie ma znaczenia czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2018r.

-priorytet I wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w  zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 Składając wniosek o dofinansowanie  z KFS w ramach I priorytetu należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie  powiatu myszkowskiego. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz – Barometr zawodów.

Przy naborze wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie będzie analizował czy dany zawód jest deficytowy dla powiatu myszkowskiego, także w przypadku pracodawcy zatrudniającego pracowników na terenie innego powiatu niż siedziba Urzędu.

Barometr zawodów powiatu myszkowskiego 2018 dostępny na stronie barometrzawodow.pl

- priorytet II- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem   w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Wnioskodawca , aby spełnić wymagania priorytetu  II musi posiadać dowód na to, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia , bądź będą wdrażane nowe technologie i systemy , a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi / planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Wniosek wpisujący się w priorytet II winien być zaopatrzony w oświadczenie dotyczące spełniania wymagań w/w priorytetu.

- priorytet III- wsparcie kształcenia ustawicznego  pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub    o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 Priorytet III promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności obejmuje osoby które nie mają prawa do emerytury pomostowej

Środki KFS można przeznaczyć na:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  w związku z podjętym kształceniem.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie bierze pod uwagę następujące elementy:

- zgodność dofinansowanych działań z priorytetami wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- potrzeby lokalnego rynku pracy,

- koszty usługi w relacji do kosztów podobnych usług na rynku

- posiadanie przez wybranego realizatora usługi certyfikatów jakości i uprawnień do prowadzenia działalności pozaszkolnej,

- w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

- plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia pracowników objętych wsparciem,

- ograniczenia finansowe w postaci pozostających do dyspozycji starosty limitów środków KFS.

- dodatkowym atutem przy rozpatrywaniu wniosków będzie niekorzystanie do tej pory ze środków KFS

W związku ze znacznymi ograniczeniami finansowymi tut. Urząd wprowadza limit wsparcia kształcenia ustawicznego dla 1 osoby w wysokości 4 000,00zł.

 

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

  1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

-  uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego

- nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem , któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.


Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu  rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę  bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) związany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie on zwraca je do urzędu. 

Świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie PUP (pok. 220, pon-pt) lub pocztą. 

Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie z środków KFS w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.


PUP będzie rozpatrywać wnioski pracodawców w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 


Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis. 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r poz. 1265 i poz. 1149)
Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r w sprawie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz.U z 2014r., poz.639 )

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 16 grudnia 2016r zmieniające uprzednie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie przyznawania  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz.U z 2016r., poz.2155)

 

Obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Marlena Czernecka Nr  tel. : 034 313 50 20  lub 313 43 79 wew. 135 III piętro, pokój nr 324

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ogłasza w dniach 29.01.2018r.- 09.02.2018r. nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 14:16:36)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (KFS) 2018 2018-01-26 3.67MB plik stracił ważność
Dokument PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2015-02-19 410.81kB POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenie priorytet 2 2018-01-26 624.72kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110