Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Statystyki graficzne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

INFORMACJA

 

dla osób bezrobotnych zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie przyznaje osobom bezrobotnym środki  na podjęcie działalności gospodarczej  w oparciu o niżej wymienione przepisy prawne:

 

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia  2012r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej   /Dz. U.  z 2012r, poz. 457 z póżn. zm./,

 

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są udzielane w wysokości nie przekraczającej 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przyznawanych środków uzależniona jest  od rodzaju działalności i katalogu wydatków.

 

Przyznane środki stanowią pomoc publiczną i przyznawane są jako pomoc de minimis

 

 

 

Osoba bezrobotna ubiegająca się o dotacje składa wniosek w tut. Urzędzie na druku opracowanym przez  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie wraz z kompletem wymaganych załączników.

 

 

 

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie środków winien spełniać następujące warunki:

 

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia  wniosku nie odmówił  bez uzasadnionej   przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub  innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • nie przerwał z własnej winy szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie posiadał  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych  na  podjęcie  działalności gospodarczej lub rolniczej, lub na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny,
 • jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie,
 • złożył wniosek  kompletny i prawidłowo sporządzony,

 

 

Etapy i zasady ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

 • złożenie wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • weryfikacja formalna,
 • rozpatrzenie wniosku na podstawie regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 30 dni od daty  jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje informację w formie  pisemnej o wysokości przyznanych środków i terminie zgłoszenie się w celu dopełnienia formalności. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, uzasadnienie  odmowy,
 • dopełnienie formalności poręczenia umowy,
 • zawarcie umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej oraz dokonanie rozliczenia wydatkowanych środków zgodnie z umową ,
 • prowadzenie działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

 

Ocena wniosków o dofinansowanie jest dokonywana na podstawie Regulaminu w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i następujących kryteriów.

 • spełnienie przez bezrobotnego warunków określonych w Regulaminie w szczególności pkt. II,
 • rodzaj planowanej działalności:  max. 3pkt. ,
 • ocena planowanego przedsięwzięcia  dokonana na podstawie złożonego wniosku i biznesplanu: max. 10 pkt. ,
 • udokumentowane kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe wnioskodawcy związane z profilem podejmowanej działalności.: max.  3 pkt.
 • udział środków własnych w zamierzonym przedsięwzięciu:  max. 3pkt.
 • zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności i możliwości jej prowadzenia przez okres co najmniej 12 miesięcy: max. 2pkt.

 

 

Maksymalna ilość punktów jaką  może uzyskać  oceniany wniosek  o dofinansowanie wynosi  21, natomiast minimalna ilość punktów jaką  może uzyskać  oceniany wniosek wynosi 17.

 

Bezrobotny , który otrzymał środki na działalność gospodarczą:

 

 • jest   pozbawiony  statusu  bezrobotnego i wykreślony z ewidencji bezrobotnych  od dnia następnego po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności  lub wniesienia wkładu do spółdzielni  socjalnej.
 • winien prowadzić działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy , opłacać składki na ubezpieczenie społeczne oraz osiągać przychód z tytułu tej działalności,
 • nie może w tym okresie podejmować zatrudnienia,
 • w okresie trwania umowy nie może zawieszać i  likwidować działalności,
 • w przypadku niedotrzymania warunków umowy zobowiązany będzie do zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia  otrzymania  dofinansowania.

 

 

 

Obsługą jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej j w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się Pani Sylwia Wolska nr tel.:  34 313 50 20 lub 313 43 79  pok.105

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2013-02-14 08:20:07)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-07-13 09:54:39)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30-go roku życia (PO WER) 2018 2018-02-14 1.71MB plik stracił ważność
Dokument PDF REGULAMIN w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 2018-02-14 725.13kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej w wieku 45+ 2018-05-11 1.74MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej zamieszkującej na wsi - RM 2018 2018-07-02 1.46MB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/220