Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
Statystyki graficzne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę. W celu wydania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca podmiot musi uzyskać od starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy.

W celu uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy należy zgłosić w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec. Tut. urząd dokonując analizy rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy wydaje stosowną opinię, natomiast w przypadku figurowania w ewidencji tut. Urzędu osób spełniających wymagania zawarte w ww. ofercie pracy Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie organizuje dla pracodawcy rekrutację i po jej zakończeniu sporządza i wydaje ww. opinię.

PUP w Myszkowie w imieniu starosty wydaje informację w terminie:

  • nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców nie będących obywatelami UE/EOG (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca)

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie wraz z pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia).

Oryginał zarejestrowanego oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi natomiast kopię pozostawia w urzędzie pracy.

Podpisane i zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy.

 

UWAGA!

 

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym, aby umożliwić bezproblemową weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę jak i cudzoziemca.

Nie jest możliwe zarejestrowane oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

Oświadczenia, które noszą znamiona m.in. powielania, przerabiania i skreślenia nie będą rejestrowane.

 

Pracodawcy zobowiązani są do zapoznania się i podpisania pod pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, rejestrując po raz pierwszy oświadczenie, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu osobiście.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oświadczenie może być złożone i odebrane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, przedstawiającą odpowiednie pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

Oświadczenia będą rejestrowane i wydawane najwcześniej tydzień po ich złożeniu w PUP-Myszków.

Aktualnie, w związku ze zwiększoną liczbą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie, termin rejestracji może wydłużyć się do około 2-3 tygodni. Prosimy wziąć powyższe pod uwagę składając oświadczenia (dotyczy daty zatrudnienia).

W przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy, pracodawca powinien złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Pani Dagmara Żak

Pani Joanna Lepiarz
pok. 301 tel: 34/313-50-20 w. 110

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:15:39)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-07-13 10:51:44)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców - ulotka informacyjna 2014-02-04 62kB plik stracił ważność
Dokument PDF Ustawa o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 2014-02-04 791.44kB plik stracił ważność
Dokument PDF Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy wraz z Pouczeniem 2014-02-04 508.31kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o uzyskanie informcji Starosty 2017-07-27 204.42kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zalacznik nr 17 2017-12-29 331.98kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88z ust. 2017-12-29 315.6kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-z-ue-i-eog/127