Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy do Działu Rejestracji, Świadczeń i Informacji  II piętro, pok. 211.

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Rejestracja poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia wymaganych dokumentów, po poświadczeniu przez poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.


1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 • Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości.
 • Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • Świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy.
 • Dokumenty stwierdzające  przeciwwskazania  do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
 • Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada dokument  potwierdzający stopień niepełnosprawności.

2. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

3. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy.


Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-01-24 13:07:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56