Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

 

1. Dowód osobisty lub paszport (w przypadku paszportu wymagane jest zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego).

 

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - w przypadku posiadania takiego zameldowania.

 

 1. Oryginał dyplomu w przypadku studiów wyższych (może być odpis), świadectwa ukończonych szkół ponadpodstawowych wraz z dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. Świadectwa ukończenia szkół lub uczelni w państwach członkowskich  przetłumaczone na język polski.

 

4. Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby. Zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej ( umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna, oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień - oryginały.

5. Aktualny wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jeżeli:

 • prowadziłeś (aś) i zlikwidowałeś (aś) działalność gospodarczą,
 • zawiesiłeś (aś) prowadzenie działalności gospodarczej,
 • po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podjąłeś/nie podjęłaś tej działalności

Przedstaw zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

 

6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli sprawowałeś(aś) funkcje reprezentacyjne w spółce oraz aktualny statut spółki.

 

7. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, jeżeli taki zasiłek pobierałeś(aś).

8.  Zaświadczenie MGOPS lub  MOPS o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego   zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o wypłacie zasiłków dla opiekunów.      

9. Jeżeli byłeś(aś) zatrudniony(a):

 • w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • na umowę zlecenie,
 • na umowę o świadczenie usług,
 • na umowę agencyjną lub pracę nakładczą lub
 • w zakładzie karnym,

Przedstaw zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za każdy przepracowany miesiąc) oraz informacją czy były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

 

10. Jeżeli świadczyłeś(aś) usługi na podstawie umowy uaktywniającej, należy przynieść umowę uaktywniającą oraz zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,

 

11. Jeżeli pobierałeś(aś) świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poza okresem zatrudnienia np.:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby lub
 • rentę szkoleniową,

Przedstaw zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru,

W przypadku pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej  wymagana jest decyzja pozbawiająca świadczenia  z ZUS oraz zaświadczenie od kiedy do kiedy osoba była uprawniona do w/w świadczenia. Dotyczy również świadczeń z  KRUS.

W przypadku osób, które nabyły prawo do renty rodzinnej, przy jednoczesnym prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrały wariant przyznania renty rodzinnej wymagane jest odnotowanie tego faktu przez ZUS na zaświadczeniu.

 

12. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeżeli :

 • prowadziłeś(aś) pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestałeś(aś) jej prowadzenia albo zawiesiłeś(aś) wykonywanie działalności gospodarczej,
 • prowadziłeś(aś) inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność , przez okres co najmniej 6 miesięcy i którą zaprzestałeś(aś) prowadzić,
 • byłeś (aś) zleceniobiorcą, który(a) wykonywał(a) na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosowane są przepisy dotyczące zlecenia, przez co najmniej 6 miesięcy i który(a) zaprzestał(a) jej wykonywania,
 • byłeś(aś) osobą współpracującą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestałeś(aś) tej współpracy,
 • byłeś(aś) osobą duchowną, podlegającą z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 6 miesięcy i podlegałeś(aś) ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

13. Jeżeli samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia, przedstaw akt urodzenia dziecka

 

14. Książeczka wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli odbywałeś(aś) służbę wojskową.

 

15. Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy, jeżeli taki dokument posiadasz.

 

16. Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności wydany przez uprawniony organ.

 

17. Jeżeli przebywałeś(aś) w zakładzie karnym, wymagane jest świadectwo zwolnienia.

 

18. Świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia – kursy, szkolenia, uprawnienia zawodowe, prawo jazdy (oryginały)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ww. dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako BEZROBOTNY może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy.

 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów o których mowa wyżej lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

 

Uwaga! Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Urzędzie Pracy prosimy dostarczyć wraz z ich kserokopiami.

 • W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci / małżeństwa.
 • Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczenia i uczą się do 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły / uczelni.

            Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265). 

 

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.

 

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-07-11 10:02:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49