Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów
Statystyki graficzne

Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów

 

Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów

 

 

Pracodawcy  lub przedsiębiorcy, który zamierza utworzyć stanowisko pracy dla:

  1. skierowanego bezrobotnych  rodzica  powracającego  na rynek pracy, posiadającego  co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub
  2. bezrobotnego  sprawującego  opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną

 

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać środki Funduszu Pracy na:

 

 

Grant na telepracę

 

 

 

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, w wysokości nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

 

Stosownie do zawartej umowy, pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

 

Grant nie może zostać przyznany na zatrudnienie:

  1. małżonków pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  2. rodziców pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  4. dzieci własnych lub przysposobionych: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonków oraz rodzeństwa.

Niewywiązanie się z warunku zatrudnienia  lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową,  lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek  zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi , naliczonymi od dania otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Zwrot grantu następuje:

 

  1. w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek zatrudnienia nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu- w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
  2. w całości  wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku  wykorzystania grantu  niezgodnie z umową lub jego wykorzystania.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego  bezrobotnego.

 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie proporcjonalnej do okresu , w którym  warunek zatrudnienia nie został spełniony. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

 

Grant jest  udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności  pomocy de minimis.

 

Grant przyznawany jest na pisemny wniosek pracodawcy. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać sekretariacie PUP (pok. 220 pon.- pn.8.00-15.00).

 

Podstawa prawna:
Art. 60a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

 

Świadczenie aktywizacyjne

 

 

Świadczenie aktywizacyjne to świadczenie, które starosta możne, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej

.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
  2. 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku pobierania świadczenia przez okres 12 miesięcy  i  9 miesięcy w sytuacji, gdy świadczenie zostało przyznane na 18 miesięcy.

 

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane  dla pracodawcy  zgodnie z warunkami dopuszczalności  pomocy de minimis.

 

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego  lub niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu świadczenia  wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania wypłaty pierwszego  świadczenia , w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu  50 proc. wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego świadczenia , w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego bądź przed upływem wskazanych okresów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego  bezrobotnego.

 

Świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie  PUP ( pok. 220, pon - pt 8-15) lub pocztą

 

Podstawa prawna:
Art. 60b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2014-06-03 10:03:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/dofinansowanie-do-zatrudnienia-rodzicow-i-opiekunow/237