Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bon zasiedleniowy
Statystyki graficzne

Bon zasiedleniowy

 

 Bon  na zasiedlenie

 

 

1. Bon na zasiedlenie zgodnie z  art.66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy przyznany jest na wniosek bezrobotnego  do 30 roku życia, na podstawie umowy,  w związku
z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jeżeli:

 

1) Z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia
za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

2) Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny mieszka

w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza co najmniej 3 godziny dziennie;

3) Będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

2. Środki Funduszu Pracy przyznane są w ramach bonu na zasiedlenie na podstawie zawartej umowy pomiędzy starostą, a osobą bezrobotną w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę . Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

3. Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest zobowiązany w terminie:

 

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust.1 pkt.2 ;
  • do 7 dni , dostarczyć w przypadku  utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania  wykonywania działalności gospodarczej powiatowemu urzędowi pracy stosownych oświadczeń oraz poinformowania i złożenia stosownych dokumentów w przypadku podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub wznowienia   wykonywania działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust.1 pkt.2 ;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie  w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej  lub prowadzenie działalności gospodarczej  przez okres 6 miesięcy.

4. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie może składać osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie jako bezrobotne, dla której został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2 c pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , o ile jego realizacja odbywa się zgodnie z ustaleniami Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

5. W przypadku niewywiązania się z w/w obowiązków, kwota bonu  na zasiedlenie podlega zwrotowi.

 

6. Świadczenia otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie są wolne od podatku dochodowego.

 

 

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1065
    z późn. zm. )

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2015-02-04 18:36:57)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-01-10 10:15:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/bon-zasiedleniowy/248