Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon zasiedleniowy
Statystyki graficzne

Bon zasiedleniowy

 

 Bon  na zasiedlenie

 

 

1.  Bon na zasiedlenie zgodnie z  art.66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznawany jest na wniosek bezrobotnego  do 30 roku życia, na podstawie umowy,  w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jeżeli:
 

a)  z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 
b)  odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny mieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego, przekracza co najmniej 3 godziny dziennie;

 

c)  będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

 

Wyżej wymienione przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

 

 

2.  Środki  przyznane  są w ramach  bonu na zasiedlenie na podstawie zawartej umowy pomiędzy starostą, a osobą bezrobotną     w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę . Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 
3.  Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest zobowiązany w terminie:
 

 • do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie, dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w  pkt.1 lit.b;
 • do 7 dni, dostarczyć w przypadku  utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania  wykonywania działalności gospodarczej powiatowemu urzędowi pracy stosownych oświadczeń oraz poinformowania i złożenia stosownych dokumentów, w przypadku podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub wznowienia   wykonywania działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust.1 pkt.2;
 • do  8 miesięcy  od  dnia  otrzymania  bonu  na  zasiedlenie,  udokumentować  pozostawaniew zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej  lub prowadzenie działalności gospodarczej  przez okres 6 miesięcy.

 
4.  Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, zobowiązany jest do zwroty:
 

 • kwoty bonu na zasiedlenie w całości, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty w przypadku, o którym mowa w art. 66n ust. 5 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265),
 • kwoty  bonu  na  zasiedlenie,  proporcjonalnie  do  udokumentowanego  okresu  pozostawiania  w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 66n ust. 5 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265).

 

5.  Do spełnienia warunku pozostawania w zatrudnieniu w ramach bonu na zasiedlenie nie zalicza się:

 

 • stosunku służbowego w Policji,
 • zatrudnienia w ramach umowy stypendialnej zawartej z klubem sportowym,
 • zawieszenia działalności gospodarczej,
 • usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia,
 • pełnienia służby wojskowej kontraktowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przygotowawczej, kandydackiej, okresowej służby wojskowej lub zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
 • odbywania stażu podyplomowego, w ramach którego lekarz / lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania tego zawodu,
 • urlopu bezpłatnego z zastrzeżeniem urlopu bezpłatnego udzielanego na czas odbywania służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

 
6.  Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie może składać osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie jako bezrobotna, dla której został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2 c pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ile jego realizacja odbywa się zgodnie z ustaleniami Indywidualnego Planu Działania (IPD).
 
7.  Świadczenia otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie są wolne od podatku dochodowego.
 
 
 
Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1065 z późn. zm.)

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2015-02-04 17:43:48)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 14:44:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/bon-zasiedleniowy/244