Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bon stażowy
Statystyki graficzne

Bon stażowy

 

Bon  stażowy

 

 

Bon stażowy  zgodnie z  art.66l  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznany jest osobie bezrobotnej do 30 roku życia i stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego  przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

 

 • Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

 

 • O bon  stażowy mogą ubiegać się osoby, dla których został ustalony I  lub II profil pomocy.

 

 • Osoba bezrobotna , która otrzymała bon stażowy może wziąć udział w stażu zgodnie z art.53 w/cyt. ustawy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.

 

 • Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według  programu określonego w umowie.

 

 • Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje w okresie odbywania stażu stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

 

 • W przypadku przerwania stażu z winy bezrobotnego, Starosta pozbawia go statusu bezrobotnego od dnia jego przerwania na okres:

a)       120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b)       180 dni w przypadku drugiej odmowy

c)       270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy.

 

 

 

 W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 

 

 1. Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600zł, wypłacanego stażyście w miesięcznych transzach w wysokości do 100zł, łącznie ze stypendium,
 2. Koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na  konto wykonującego badanie.

 

Pracodawca , który zatrudni bezrobotnego po ukończeniu stażu  przez deklarowany okres 6 miesięcy , starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Staż w ramach bonu stażowego nie będzie organizowany dla bezrobotnego:

 • małżonka  pracodawcy;
 • rodzica pracodawcy;
 • rodzeństwa pracodawcy;
 • dziecka własnego lub przysposobionego.

 

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane przyznaniem bonu stażowego mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.  z 2018r. poz. 1265)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107

 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2015-02-04 18:35:40)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-07-11 14:42:27)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku PO WER 2018 2018-01-22 1.3MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o wypłatę premii po zakonczeniu zatrudnienia bezrobotnego, któremu przyznano bon stazowy PO WER 2018 2018-01-22 249.75kB POBIERZ
Dokument PDF LISTA OBECNOŚCI PO WER 2018 2018-01-22 374.23kB POBIERZ
Dokument PDF PLAKAT BON STAŻOWY PO WER 2018 2018-01-23 595.24kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/246