Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Agencje zatrudnienia
Statystyki graficzne

Agencje zatrudnienia

Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę  przez okres co najmniej 6 m-cy.

 

Umowa o której mowa powyżej określa w szczególności:

  1. warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji zatrudnienia z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do  podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych;
  2. kwotę przekazywanych środków w wysokości nie wyższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego bezrobotnego;
  3. zasady dokumentowania spełnienia warunku doprowadzenia bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 m-cy.

Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia:

  1. w dniu zawarcia umowy nie może być wyższa niż 30% łącznej kwoty środków przysługujących agencji zatrudnienia;
  2. po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 4, nie może być niższa niż 50% tej łącznej kwoty.

W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa wyżej, przekazane agencji środki podlegają zwrotowi.

 

W przypadku rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, albo rozwiązania przez skierowanego bezrobotnego umowy cywilnoprawnej przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 3, agencja zatrudnienia nie jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków.

 

W okresie udziału bezrobotnego w działaniach realizowanych przez agencję zatrudnienia, zgodnie z umową, o której mowa w ust. 2, powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie.

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 61b ust. 1 - 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 674, z późn. zm.)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:57:54)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2014-10-24 14:12:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93