Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Archiwalne » "Kierunek przedsiębiorczość"
Statystyki graficzne

"Kierunek przedsiębiorczość"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że jest Partnerem Projektu systemowego pn „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, którego Liderem Partnerstwa jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Realizacja projektu przewidziana jest na okres

od 01.06.2013r. do 31.05.2015r.

 

Celem głównym Projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 32 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie  wyniku otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do dnia 31.05.2015r.

 

Projekt jest przeznaczony dla:

 • osób bezrobotnych do 30 roku życia (co najmniej 20%),
 • bezrobotnych kobiet – (co najmniej 45%),
 • pozostali uczestnicy  to osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Myszków


W ramach Projektu zapewniamy:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Doradztwo Zawodowe
 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (40h) oraz doradztwo indywidualne (4h)
 • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Szczegółowe informacje dot. projektu  pn. „Kierunek przedsiębiorczość” można uzyskać w Biurze Projektowym mieszczącym się  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21, Myszków  u koordynatora p. Anny Waloch w pok. nr 105 na I piętrze lub pod numerem tel. 34/ 313-50-20 wew. 133.                  

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Informacja o II naborze wniosków  o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach  do Projektu systemowego ”Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

 

Zgodnie z § 7 pkt 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości informujemy, że termin I naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości , w ramach projektu systemowego „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dla wszystkich Uczestników szkolenia zrealizowanego  w dniach  20-24 stycznia 2014 roku  zostanie otwarty od dnia   5 marca 2014 roku  i będzie trwał do dnia 18 marca 2014 roku.

 

Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej, poświadczające uczestnictwo  w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla Uczestnika, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu (w takim przypadku należy dołączyć stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 4. oświadczenie  o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie Uczestników, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie poprzedzającym 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
 5. biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu);
 6. harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu);
 7. oświadczenie o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej  lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
 8. oświadczenie o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku – załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
 9. oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
 10.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 768 z późn. zm.) w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości – załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
 11.  oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania – załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
 12.  oświadczenie o niezłożeniu wniosku do innego starosty/powiatowego urzędu pracy o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie  do spółdzielni socjalnej – załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
 13. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań – załącznik nr 7  do niniejszego Regulaminu,
 14.  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektu „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zaakceptowaniu jego warunków – załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

Wzory dokumentów, które należy złożyć w/w terminie, które są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie: www.pupmyszkow.pl w zakładce Urząd Pracy  Projekty EFS Realizowane „Kierunek przedsiębiorczość” na stronie internetowej projektu: www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/wsparciefinansowe lub można pobrać w siedzibie Biura Projektu -   pok. 105.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w 3 egzemplarzach  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21, pokój 105 (I piętro), w godzinach 7:30 – 15:30

 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2013-08-16 15:04:40)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2015-06-15 09:02:44)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/-kierunek-przedsiebiorczosc-/229